9 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu ZOZ. Na 15 członków obecnych było 11 (73,3%).

Przewodniczący ZOZ Roman Harczenko przywitał wszystkich obecnych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenie, który został jednogłośnie przyjęty.

Następnie omówił działalność organizacji związkowej, gdzie zasygnalizował główne tematy, którymi ZOZ zajmowała się w 2020 r.

Kolejnym tematem było przedstawienie wykonania preliminarzu w 2020 r. Większość zaplanowanych kosztów w danych kontach nie została zrealizowana w 100%. Ogólnie do przyjętego preliminarzu wydatki wyniosły 81,69 % planu.

Zgodnie z porządkiem obrad następnym punktem było przedstawienie preliminarza wydatków na 2021. Porównując rok 2020 do planu na 2021 członkowie Zarządu zaakceptowali małe korekty i podjęli uchwałę przyjmując przedstawiony preliminarz.

Przewodniczący ZOZ przedstawił członkom Zarządu informacje bieżące dotyczące firmy, które przekazał Prezes KPEC Pan Andrzej Baranowski oraz o trwających rozmowach celem podpisania porozumienia między Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, a Zarządem KPEC.

Z powodu panującej pandemii i zaostrzeń rządu została przedstawiona sytuacja:

- Koła Emerytów przy KPEC

- zawieszenie imprez sportowo – rekreacyjnych

Na koniec przewodniczący wysłuchał wolne wnioski członków Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce 
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

 

Bydgoszcz, 11.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top