Delegacji i zaproszeni goście spotkali się w Hotelu Orle w Gdańsku Sobieszewie na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Ciepłowników w Polsce.

Zjazd otworzył przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ Ciepłowników w Polsce Sławomir Sękowski, który przywitał wszystkich delegatów, gości oraz prawnika Forum Związków Zawodowych Kol. Andrzeja Jankowskiego.

Następnie poczet sztandarowy wprowadził sztandar Związku i odśpiewano hymn państwowy.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad KZD, który został przyjęty jednogłośnie.

Na prowadzącego obrady delegaci wyprali przewodniczącego Kol. Romana Harczenko (ZOZ Bydgoszcz), wiceprzewodniczącego Kol. Janusza Przybycienia (ZOZ Skarżysko-Kamienne) i protokólanta Kol. Adama Stysia ( ZOZ Końskie), a następnie wybrana została Komisja Mandatowa w składzie: Kol. Roman Gulis (ZOZ Dębica), Jolanta Hordejuk (ZOZ Biała Podlaska), Krzysztof Szymański (ZOZ Lublin).

Komisja Mandatowa stwierdziła kworum i prawomocność KZD. Przewodniczący KZD na początku poprosił delegatów o uczczenie minuta ciszy zmarłych: wiceprzewodniczącego FZZ Kol. Stanisława Stolorza i mamy przewodniczącego NSZZ Ciepłowników w Polsce Kol. Sławomira Kapały.

Podczas obrad delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu Krajowego za 2018 r. i sprawozdania przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomira Sękowskiego. Po dyskusji co do sprawozdań delegaci podjęli uchwałę przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Kolejnymi punktami obrad było przedstawienie delegatom zmian w Statucie Związku oraz zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Krajowego. Delegaci podjęli uchwały dot. zmian w powyższych dokumentach.

Na koniec w wolnych wnioskach delegaci poruszali problem w ZOZ w Oświęcimiu i Pińczowie oraz ogólną sytuację w firmach oraz w ZOZ (nowi pracownicy niechętnie zapisują się do związku lub związkowy awansują na wyższe stanowiska w przedsiębiorstwach).

Przed zakończeniem obrad przewodniczący poprosił poczet sztandarowy o wyprowadzenie z sali.

Po zrealizowaniu przyjętego porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Ciepłowników w Polsce, Przewodniczący KZD zamknął Zjazd.

Po małej przerwie odbyło się szkolenie nt. Ostanie zmiany w prawie pracy, które poprowadził prawnik Kol. Andrzej Jankowski. Po każdym omawianym temacie, gdzie nastąpiły zmiany delegaci na bieżąco zadawali pytania, na które otrzymywali odpowiedzi. Po wyczerpaniu tematu wiceprzewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce Kol. Roman Harczenko podziękował wykładowcy za przeprowadzone szkolenie.

Podczas pobytu odbyło się również posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Spotkania prowadził przewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce Kol. Sławomir Kapała. Członkowie zarządu przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Na początku przewodniczący przedstawił informacje z działalności związkowej i finansowej od ostatniego posiedzenie Zarządu. Następnie Zarząd podjął uchwały dotyczące m.in. wydatków bieżących, zorganizowania szkolenia i pokrycia ich kosztów. W sprawach bieżących poruszone tematy, które zgłosili delegaci na KZD.

Na tym posiedzenie zakończono.

Wiceprzewodniczący
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Roman Harczenko

Kwiecień 2019 r.

 

 

Go to top