Zgodnie z ustaleniami na ostatnim posiedzeniu Zarządu ZOZ na początku stycznia przewodniczący ZOZ zwoła noworoczną Konferencję Delegatów. Spotkanie odbyło się przy kawie i słodkich wypiekach w świetlicy przedsiębiorstwa 10 stycznia 2019 r.

Konferencję otworzył przewodniczący ZOZ Roman Harczenko, który przywitał delegatów ZOZ.

Na początku złożył wszystkim najlepsze życzenia na nowy 2019 r. oraz podziękował za współpracę w minionym 2018 r.

Przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Przewodniczący omówił w telegraficznym skrócie o działalności ZOZ w 2018 r., gdzie poruszył tematy m.in. fundusz płac, wybory do Rady Nadzorczej i Rady Pracowniczej, 55 lat KPEC, Kasa Zapomogowa – Pożyczkowa, kontrola KKR, wybory delegatów w oddziałach.

Następnie księgowa ZOZ Kol. Alicja Kubiak przedstawiła kondycję finansową organizacji za 2018 r.

Kolejnymi punktami porządku obrad było podjęcie uchwał dot: preliminarzu wydatków oraz nowych zasiłków statutowych na 2019 r.

Przewodniczący przekazał delegatom pismo zachęcające do wstąpienia w szeregi związkowców osób, które nie należą do żadnej organizacji oraz druki deklaracji.

Poinformował zebranych o osobach, które odeszły na emeryturę i ile planuje odejść w tym roku.

15 lutego planujemy zorganizować zabawę karnawałową, dlatego delegaci otrzymali plakat informacyjny, który maja umieścić w swoich działach i porozmawiać z członkami związku o chętnych do udziału.

Zakładowe Organizacje Związkowe ustaliły z prezesem KPEC, że wigilia będzie wolna, a odrobimy ja 16 listopada (sobota).

 

Na tym konferencje zakończono. 

                                                                                               P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Roman Harczenko

 Bydgoszcz, 14.01.2019 r.

 

>>>GALERIA>>>

 

Go to top