W dniu 14 maja 2018r. w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się pierwsza z 16 zaplanowanych w br. regionalnych konferencji Głównego Inspektora Pracy przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim oraz Marszałkiem Województwa, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządu terytorialnego, poświęconych zbliżającym się obchodom 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy.

            W konferencji którą honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński wzięli udział p. Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, p. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, p.Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, p. Barbara Kiełt pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, posłowie RP Podkarpacia,  prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie jednostek samorządowych województwa podkarpackiego a także przedstawicie: organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (Oddziałów ZUS w Rzeszowie i Jaśle, UDT Oddział w Lublinie, WINB i WSSE w Rzeszowie),  Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, WOMP, Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, WITD, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Sejmiku Województwa Podkarpackiego,IzbyAdministracji Skarbowej, central związkowych (Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, ZZ Budowlani, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych), diecezji rzeszowskiej z ks. Prałatem Janem Szczupakiem oraz Okręgowi Inspektorzy Pracy z Kielc i Krakowa.

          Konferencję otworzył Główny Inspektor Pracy p. Wiesław Łyszczek. W swoim przemówieniu zwróciłuwagę m.in. na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżającą się 100 rocznicę powołania polskiej inspekcji pracy. Przedstawił historię działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy. Omówił ponadto współpracę
z organami administracji rządowej i samorządami terytorialnymi.

Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki omówiła rolę Wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i perspektyw współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego p. Maria Kurowska omówiła współpracę samorządu województwa z Okręgowym Inspektoratem Pracy na tle problemów lokalnego rynku pracy.

Pani Inspektor Barbara Kiełt przedstawiła działalność kontrolną i prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy w województwie podkarpackim.

O współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie mówili także: p. Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Komendant Wojewódzki OHP, p. płk Dorota Szlachcic z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, p. Jacek Jasiak kierownik Biura Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie, p. Adam Panek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, p. Roman Jakim Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz p. Krzysztof Jędruch w-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego. Wszyscy prelegenci dziękowali za obecną współpracę i potwierdzali potrzebę jej kontynuowania.

 

 

 

Go to top