Tym razem Delegaci i zaproszeni goście spotkali się w Hotelu Przedwiośnie w Mąchocicach Kapitulnych na szkoleniu połączonym z  Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ Ciepłowników w Polsce.

Pierwszego dnia odbyło się szkolenie z ochrony danych osobowych, które przeprowadziła dr nauk prawnych Pani Małgorzata Pundyk-Glet.

Szkolenie pozwoliło zgłębić wiedzę jak zabezpieczać i chronić dane osobowe.

Następnego dnia Krajowy Zjazd otworzył przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Ciepłowników w Polsce Sławomir Kapała, który przywitał wszystkich delegatów i  gości.

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar Związku i odśpiewano hymn państwowy następnie Przewodniczący Zarządu Krajowego Sławomir Kapała wręczył Statuetki HONOROWY CIEPŁOWNIK największe wyróżnienie naszego związku, które otrzymali: Irena Mazurek z ZOZ Lublin, Małgorzata Pindel ZOZ Inowrocław, Grażyna Kilian ZOZ Radom, Przemysław Derewniuk ZOZ Katowice, Roman Gulis ZOZ Dębica Adam Styś ZOZ Końskie i Dariusz Koper ZOZ Świdnik.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad KZD, który został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Mandatowa stwierdziła kworum i prawomocność KZD. 

Podczas obrad delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu Krajowego za 2020 r. i sprawozdania przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomira Sękowskiego. Po dyskusji co do sprawozdań delegaci podjęli uchwałę przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Kolejnymi punktami obrad było przedstawienie delegatom propozycji zmian w Statucie Związku, zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Krajowego. Delegaci podjęli uchwały dot. zmian w powyższych dokumentach.

Podczas pobytu odbyło się również posiedzenie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie prowadził przewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce Kol. Sławomir Kapała. Członkowie zarządu przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Na początku przewodniczący przedstawił informacje z działalności związkowej i finansowej od ostatniego posiedzenie Zarządu. Następnie Zarząd podjął 5 uchwał,  dotyczących m.in. bieżących wydatków, zorganizowania szkolenia i pokrycia ich kosztów oraz zakupów na potrzeby związku. 

 

Przewodniczący Zarządu Krajowego
NSZZ Ciepłowników w Polsce
Sławomir Kapała

 

>>>GALERIA>>>

Go to top