Dnia 23 marca 2021 r. w świetlicy przedsiębiorstwa odbyła się Konferencja Delegatów. Z powodu pandemii Przewodniczący ZOZ poprosił, aby z rejonów gdzie jest 4-5 delegatów oddelegować po 2 osoby.

Konferencję otworzył przewodniczący ZOZ Roman Harczenko, który przywitał delegatów

Na początek Konferencji Delegatów przewodniczący zaprosił Prezesa KPEC Pana Andrzeja Baranowskiego, który przyjął zaproszenie i zaszczycił swoja obecnością. Przewodniczący poprosił Prezesa w jakiej sytuacji znajduje się firma. Pan Andrzej na początku przedstawił jak zakończył się rok 2020 r. oraz przedstawił plany na 2021 i kolejne lata. Następnie Delegaci zadawali pytania, na które otrzymali odpowiedź. Na koniec Przewodniczący podziękował Prezesowi za przybycie i wręczył souveniry z logo ZOZ.

Potem Przewodniczący ZOZ przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Złożył sprawozdanie z pracy za 2020 r., a następnie przedstawił wykonanie planu finansowego ZOZ za 2020 r.

Kolejny głos zabrał Przewodniczący KR ZOZ Paweł Suplicki. Odczytał protokół Komisji Rewizyjnej, która przeprowadzała kontrole. Delegaci podjęli uchwały dotyczące protokołu Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący ZOZ przedstawił delegatom preliminarz wydatków na 2021 r.a następnie omówił działalność ZOZ w ostatnim okresie.

Ostatnim akcentem konferencji było wręczenie Kol. Bogdanowi Czajkowskiemu statuetki Honorowy Ciepłownik. W imieniu Zarządu Krajowego statuetkę wręczył Wiceprzewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce Roman Harczenko.

 Na tym konferencje zakończono. 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
ZOZ NSZZ Ciepłowników w Polsce
przy KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Roman Harczenko

Bydgoszcz, 29.03.2021 r.

 

Go to top